با سپاس درخواست شما ثبت شد. نتیجه پس از بررسی اداره تربیت بدنی به اطلاع شما خواهد رسید.